@simonwoods @johnjohnston @smokey Another reason I’m adding to my list of why I’ve left WP. Oh hey @Blot.

via micro.blog