@bradenslen Gonna check out SeaMonkey – thanks.

via micro.blog